Algemene voorwaarden

Geneeskracht

 

Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen

 

Deze Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond d.d. 23 november 2018 en treden in werking voor overeenkomsten gesloten op of na 1 januari 2019.

 

Geneeskracht is geen lid van bovengenoemde branchevereniging maar bindt zich aan deze voorwaarden.

 

Inhoud

Artikel 1 –Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Aanbod

Artikel 4 – Overeenkomst

Artikel 5 – Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

Artikel 6 – Auteursrechten

Artikel 7 – Prijswijzigingen

Artikel 8 – Levering

Artikel 9 – Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Niet-tijdige betaling

Artikel 12 – Opschorten

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van Geneeskracht

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid

Artikel 15 – Vragen en klachten

Artikel 16 – Geschillenregeling

 

Artikel 1 – Definities

Onderwijs:  Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.                                                                                                                            Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.

Overeenkomst Een overeenkomst die tussen Geneeskracht en de consument wordt op afstand gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Geneeskracht: Natuurlijke persoon of rechtspersoon die een (educatieve) dienst levert.

U / Consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een dienst of product van Geneeskracht afneemt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Geneeskracht en u met betrekking tot een educatieve dienst

Artikel 3 – Aanbod

 1. Geneeskracht brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het materiaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst.
 3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
 4. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst: – de wijze van uitvoering van de overeenkomst; – wanneer de educatieve dienst start; – de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat; – de prijs met inbegrip van eventuele bijkomende kosten ; – de wijze van betaling; – de duur van de overeenkomst,
 5. of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal: – de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; – de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de overeenkomst; – de levertijd van het lesmateriaal.
 6. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan u.
 7. Geneeskracht mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat u persoonsgegevens als naam, adres, woonplaats en emailadres verstrekt voor het opmaken van de factuur, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat.
 8. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens: a. de identiteit en het adres, inclusief ons postadres b. het recht van u om de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 5 lid 5 en 6;

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. Een te sluiten overeenkomst tussen Geneeskracht en u, heeft betrekking op het volgen van een opleidingsprogramma, het volgen van een (online) training of cursus, het kopen van een product en/of het afnemen van overige diensten van Geneeskracht.

2.De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door u. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging. 4.In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Geneeskracht een elektronische bevestiging naar u; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door Geneeskraccht kunt u de opdracht annuleren. 5.Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan u ter beschikking staande en voor u toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.

Artikel 5 – Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst 

Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. U moet betalen: de cursus, training of anderszins.

Annuleren tot 2 maanden voor aanvang: niets

Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang 100% van de overeengekomen prijs

Annulering voordat een programma is begonnen of tussentijdse beëindiging, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;

 1. annulering voor aanvang geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
 2. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een programma heeft u het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Geneeskracht niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 3. Bij een overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft u een termijn van veertien dagen waarbinnen u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kunt ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het cursusmateriaal. 

De educatieve dienst kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uw uitdrukkelijke verzoek. In dergelijke gevallen behoudt u het recht op ontbinding van de overeenkomst conform lid 2. Als u in zo’n geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan bent u een evenredig deel van de prijs van de educatieve dienst aan Geneeskracht verschuldigd.

Indien de educatieve dienst voor het overgrote deel wordt aangeboden door middel van een elektronische (leer)omgeving, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de educatieve dienst.

4. Bij annulering van de online Training, om welke reden dan ook, geschied de terugbetaling binnen uiterlijk 14 dagen. 

 

Artikel 6 – Auteursrechten

Het aangeboden opleidingsmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door Geneeskracht verstrekte zaken, zoals handouts, bijlages, PDF’s rusten auteursrechten van Geneeskracht. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van Geneeskracht worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding/programma/cursus als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Geneeskracht.

De copyright /eigendomsrechten berusten volledig bij Geneeskracht.

Artikel 7 – Prijswijzigingen

 1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 2. U heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst de prijs wordt verhoogd.
 3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

 

Artikel 8 – ‘Levering’

Na aanschaf van de cursus is er direct toegang tot de eerste module. De eerste module bestaat uit 4 intensieve lessen met bijbehorende opdrachten. 

Na 14 dagen, waarna de betaling niet meer teruggeroepen kan worden, krijgt de deelnemer de toegang tot de overige modules. 

 

Artikel 9 – Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst

De dienst en het geleverde materiaal moeten voldoen aan uw redelijke verwachting. Indien u uw verplichtingen niet nakomt dan is Geneeskracht bevoegd haar verplichtingen op te schorten. Indien Geneeskracht haar verplichtingen niet nakomt mag u uw verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 2. Geneeskracht heeft het recht van terughouding (retentie) als u tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt. 3. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Artikel 10 – Betaling 1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Geneeskracht aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet u – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. 3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. Geneeskracht mag van u verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 sub a, is voldaan. 4. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling uiterlijk geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. U kan door Geneeskracht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

Artikel 11 – Niet-tijdige betaling U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Geneeskracht zendt na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen 10 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. a) Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt Geneeskracht u een herinnering. U krijgt alsnog 10 dagen de tijd om te betalen. b) Als u na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is Geneeskracht gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten. c) Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. d) Geneeskracht kan ten voordele van u afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 12 – Opschorten

Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal Geneeskracht het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van Geneeskracht

Geneeskracht is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan goederen, lichamelijk letsel en dergelijke, opgelopen gedurende het verblijf in of om de door Geneeskracht gehuurde gebouwen en/of de reis hier naartoe, tenzij er sprake is van toerekenbare tekortschieting. 2. Voor zover Geneeskracht toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Geneeskracht voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen die door Geneeskracht zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid Door u verstrekte informatie wordt door Geneeskracht, diens personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Geneeskracht conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15 – Vragen en klachten 1. Geneeskracht heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is Geneeskracht  per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door Geneeskracht binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door Geneeskracht per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten. 2. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 16.

Artikel 16 – Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Geschillen tussen u en Geneeskracht over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Geneeskracht te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door u als door Geneeskracht bij een onafhankelijke klachtencommissaris worden voorgelegd.
 3. De klachtencommissaris neemt een geschil slechts in behandeling, indien u de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij Geneeskracht heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij de onafhankelijke klachtencommissaris aanhangig worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer u een geschil voorlegt aan de klachtencommissaris, is Geneeskracht aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer Geneeskracht een geschil wil voorleggen aan de klachtencommissaris, moet zij u eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. Geneeskracht dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De klachtencommissaris doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor hem geldende regelement. De beslissing van de klachtencommissaris gebeurt in de vorm van een bindend advies; eventuele consequenties worden door Geneeskracht zo snel mogelijk afgehandeld. 
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing. 
 10. Wij hanteren een bewaartermijn van al onze klachten voor een periode van minimaal één jaar.